Skræddersyet Skagenspakke skal tiltrække flere SOSU-elever

Her finder du et eksempel på oversættelse af en tekst fra dansk til engelsk.
Den danske tekst indeholder 648 ord, oversætning koster 635,- + moms.

Original dansk tekst

Skræddersyet Skagenspakke skal tiltrække flere SOSU-elever

I Skagen oplever hjemme- og sygeplejen stigende udfordringer med at rekruttere kvalificeret SOSU-personale. En målrettet indsats skal nu udbrede kendskabet til faget og give flere lokale lyst til at uddanne sig til SOSU-hjælper eller -assistent

Stigende udfordringer med at rekruttere kvalificeret SOSU-personale til hjemme- og sygeplejen i Skagen får nu Frederikshavn Kommune til at gå alternative veje.  En skræddersyet Skagenspakke er netop søsat med det formål at arbejde målrettet med at uddanne og fastholde SOSU-personale lokalt i Skagen. En indsats, der er politisk opbakning til, fortæller Ole Rørbæk, formand for Socialudvalget:

– Jeg er glad for, at der er sikret politisk opbakning i både Socialudvalget og Økonomiudvalget til Skagenspakken, som personalesiden har taget meget positivt imod. Med denne indsats er der gode chancer for, at vi får besat 10 nye SOSU-elevpladser i år og 10 i 2021, udtaler Ole Rørbæk, formand for Socialudvalget, Frederikshavn Kommune.

Skagenspakken tager afsæt i et tæt tværfagligt samarbejde mellem SOSU Nord, FOA, VUC, Jobcenter Frederikshavn og Center for Sundhed og Plejes uddannelses- og udviklingskonsulenter. Erfaringer viser, at samarbejdet på tværs skaber gode resultater. Med Skagenspakken har man særligt ny-ledige og borgere, der går med tanker om et brancheskifte, i kikkerten.

Greb chancen for at skifte spor

Skagenspakken åbner mulighed for at tilrettelægge individuelle forløb, som tilpasses den enkelte, der søger ind som SOSU-elev i Skagen. Der er bl.a. mulighed for voksenlærlingeløn og ansættelse i fast job efter endt uddannelse. Foreløbigt er der ansat to på C.S. Møllers Vej og én på Drachmannsvænget som ufaglærte i vikariater for at få indblik i faget og den bedste start på uddannelsen.

For Annamette Kurzmann Skibsted, der er ansat som vikar i Skagen Hjemme- og sygepleje, giver Skagenspakken hende en chance for at skifte branche:

– Efter mange år i kokkefaget ville jeg gerne prøve noget helt andet. Det er nu, jeg har chancen for at for at skifte spor. Det er meget givende at lære et nyt fag og sætte min erfaring i spil i en ny sammenhæng. Jeg føler mig helt høj, når små ting som at hjælpe en borger med en hår kur, gør en stor forskel og er med til at løfte borgerens livskvalitet, siger Annamette Kurzmann Skibsted, vikar i Team Nordsø-området i Skagen Hjemme- og sygepleje.

Med en voksenlærlingeløn vil det være muligt for Annamette Kurzmann Skibsted at få privatøkonomien til at hænge sammen, mens hun uddanner sig. Hun hører fra mange, at det er modigt og friskt at skifte branche. Lignende reaktioner oplever Marianne Mose Jensen, der siden 1. juni har været ansat som vikar i Bygruppen, Skagen Hjemme- og Sygepleje. Efter mange år i butik valgte hun at skifte til en branche med mere fleksible arbejdstider og gode jobmuligheder:

– De nære menneskelige relationer og oplevelsen af at blive mødt som et lyspunkt i borgernes hverdag er berigende. Og jeg oplever et godt arbejdsmiljø, hvor man bliver ’båret’ rundt, og man hjælper hinanden. Jeg er kun blevet positivt bekræftet i mit nye uddannelsesvalg, siger Marianne Mose Jensen, der sætter pris på at have mere tid til lektiehjælp og samvær med familien.

Forløb i Skagenspakken

Med Skagenspakken ansætter Frederikshavn Kommune SOSU-eleverne forud for grundforløbet GF2. Det giver mulighed for voksenlærlingeløn, hvis eleverne er over 25 år og delvist ledige. Alle elever ansættes på elevkontrakt i sammenhængende forløb med garanti for fastansættelse i Skagen efter endt uddannelse.

SOSU-eleverne indleder deres uddannelse med et 14-dages introduktionsprogram til faget og praktikken med temaer som Teori om hygiejne, Professionel fremtoning, Fagsprog og faglig kommunikation, Rettigheder og pligter. Efter introduktionen gennemfører eleverne grundforløbet GF2 i SOSU Nords lokalafdeling i Frederikshavn. Uddannelsens praktikker afvikles i plejegrupperne i Skagen i et tæt samarbejde med Praktikvejleder Team-Skagen for at sikre gode individuelle forløb, hvor eleverne får det bedst mulige indblik i social- og sundhedsområdet og mulighederne inden for faget.

Læs mere om SOSU-uddannelserne i Frederikshavn Kommune

Kilde: https://frederikshavn.dk/politik/om-kommunen/nyheder/nyheder-og-pressekontakt/nyheder-og-pressemeddelelser/skraeddersyet-skagenspakke-skal-tiltraekke-flere-sosu-elever/

Tekst oversat til engelsk

Personalized Educational Nursing Program in Skagen Made to Attract More SOSU Students

In Skagen, public and domestic nursing care is experiencing increasing challenges with recruiting qualified “SOSU” staff. A serious effort has now been put into action to spread awareness and knowledge of the nursing profession, and to make the local population take interest in becoming “SOSU-hjælper” or “SOSU-assistent”.

Frederikshavn Municipality tries out alternative recruitment methods due to increasing challenges in recruiting qualified social and health personnel for nursing homes and domestic nursing in Skagen. A personalized educational nursing program in Skagen has recently been launched with the aim of purposefully training and keeping local SOSU staff in Skagen. An effort which is politically supported, says Ole Rørbæk, chairman of “Socialudvalget”:

– I am pleased that political support has been obtained from both “Socialudvalget” and “Økonomiudvalget” for the Skagen educational nursing program. A program which the nursing staff has received very positively. With this effort, there is a great chance that 10 new SOSU trainee placements will be filled this year, and 10 in 2021, says Ole Rørbæk, chairman of “Socialudvalget”, Frederikshavn Municipality.

The program is based on a close interdisciplinary collaboration between SOSU Nord, FOA, VUC, Jobcenter Frederikshavn and educational and developing consultants from Center for Sundhed og Pleje. Experience shows that such cross-collaboration creates great results. The municipality is especially interested in targeting citizens who have recently become unemployed or are considering a career change for the program.

Seize the Opportunity for a Career Change

The program makes it possible to organize personalized courses, which are adapted to the individual who applies for a SOSU trainee placement in Skagen. Among other things, it gives the citizen the opportunity to receive an adult trainee salary and a guarantee of a permanent job after graduating. So far, two citizens have been employed at the nursing home in C.S. Møllers Vej and one at the nursing home in Drachmannsvænget, as unskilled labour and in temporary positions, in order for them to gain insight into the field and a great head start at their education in nursing.

To Annamette Kurzmann Skibsted, who is employed as temporary nursing staff in Skagen Hjemme- og Sygepleje, the program gives her a chance to change career path:

– After many years as a cook, I wanted to try something completely different, and I had the chance to do so now with a career change. It is very rewarding to learn a new field, and to put my prior experience into play in a new context. I feel very excited when small things, like helping a citizen with haircare, make a big difference, and raises the citizen’s quality of life, says Annamette Kurzmann Skibsted, temporary staff member of the Team Nordsø area of Skagen Hjemme- og sygepleje.

With her salary as an adult trainee, Annamette Kurzmann Skibsted is able to keep her personal finances stable while she is studying. Many acquaintances also tell her that she is brave for changing career paths. Marianne Mose Jensen, who has been employed since the 1st of June as temporary nursing staff at Bygruppen, Skagen Hjemme- og Sygepleje, is experiencing similar reactions. After many years working in retail, she chose to change to a profession with more flexible working hours and better job opportunities:

– Making close human relations and experiencing the citizens looking forward to my visit is enriching for me. And I have a great work environment in which colleagues help and support you. I have only been positively affirmed in my new educational choice, says Marianne Mose Jensen, who also appreciates having more time to do her homework and to have family quality time.

Courses of the Program

With the Skagen nursing program, Frederikshavn Municipality employs the SOSU students prior to the basic course, “GF2”. It allows the students to receive an adult trainee salary if they are over 25 years of age and partially unemployed. All students are employed through a student contract in a coherent program with a guarantee of permanent employment in Skagen after graduating.

SOSU students begin their program with a 14-day introductory course to the profession and the trainee program, covering themes such as Hygiene Theory, Professional Behavior, Terminology and Communication, Rights and Responsibilities. After the introduction, the students complete the basic course “GF2” in SOSU Nord’s local department in Frederikshavn. The trainee courses of the program are conducted in the Skagen nursing groups, in close collaboration with the Trainee Supervisor of Team-Skagen to ensure high quality of the personalized courses, in which students receive the best possible insight into the profession and opportunities within the nursing field.

Read more about the SOSU educational programs in Frederikshavn Municipality

Rul til toppen